مبحث تعادل و تراجیح، اجتهاد و تقلید – سال 98-97
مبحث اجتهاد و تقلید – مبحث الفاظ – (آغاز دور سوم اصول از جلسه 21) – سال 99-98