ارث زوجه از زمین (تابستان 1400)
درس التقلید
درس خمس – سال 86-85
درس رؤيت هلال – 89-88     
درس صوم مسافر – رمضان 1389
درس فقه بانکداری – تابستان 1397
درس قاعده الزام -رمضان 1398
درس قاعده نفی سبیل -رمضان 1399
درس مضاربه
فروع العلم الاجمالی فی الصلوة
چهار مسأله مستحدثه فقهی – سال 89-88