درس فقه العقود – سال 87-86
درس فقه العقود – سال 88-87
درس فقه العقود – سال 89-88
درس فقه العقود – سال 90-89