مبحث مقدمات – سال 86-85 – سال اول، دوره دوم
مبحث اجتهاد و تقلید – مبحث الفاظ – (آغاز دور سوم اصول از جلسه 21) – سال 99-98