مبحث عام و خاص – مطلق و مقید و مجمل – مباحث قطع – سال 1402-1401

مبحث مطلق و مقید – سال 90-89
المبحث العام و الخاص – المطلق و المقید و المجمل – المباحث القطع – سنة 1444 ق (1402-1401) (العربیة)